Solna Bilteknik
Kontakta oss: 08-735 71 00

Däckförvaring

Särskilda villkor vid avtal om däckförvaring

Utöver de allmänna villkoren gäller följande särskilda villkor för däckförvaring.

1. Förvaringsavtalet
Verkstaden ska under avtalstiden förvara kundens däck och/eller fälgar på ett fackmannamässigt sätt, med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen samt samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt. Huvudprestationen består i omhändertagande, tillsyn och vård i övrigt av kundens däck och/eller fälgar under avtalstiden. Verkstaden ska kontrollera mönsterdjup, lufttryck samt skick på däck/fälg. Kunden ska vid inlämnandet erhålla ett kvitto som gör det möjligt att identifiera de däck och/eller fälgar som kunden lämnat in hos verkstaden.

2. Fel och dröjsmål i förvaringen
Fel i tjänsten föreligger om resultatet avviker från det som kunden har rätt att kräva enligt förvaringsavtalet i punkten 1. Vidare föreligger dröjsmål hos verkstaden om verkstaden inte tar emot eller lämnar ut däck och/eller fälg vid avtalad tidpunkt eller inom skälig tid från det att kunden begär detta. Förutsättningar för påföljder vid fel och dröjsmål, kundens rätt att avbeställa förvaringstjänsten, verkstadens rätt till ersättning för förluster i anledning av konsumentens avbeställning, verkstadens skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd anges i de allmänna villkoren samt i konsumenttjänstlagen. Verkstadens ersättningsskyldighet till kunden på grund av skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet.

3. Rätten att hålla kvar däck/fälg
Är konsumenten sen med betalningen får verkstaden hålla kvar däck och/eller fälg till dess att verkstaden fått betalt, eller vid tvist om betalningen, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för det belopp verkstaden har krävt. Har konsumenten inte avhämtat däck och/eller fälg efter avtalstidens slut har verkstaden rätt att försälja de förvarade däcken/fälgarna i enlighet med bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (1985:982).

4. Information till kunden
Kunden ska vid däckskifte och efter tjänstens avslutande, muntligt informeras om vikten av att efterdra muttrar.

5. Övriga bestämmelser vid förvaring
Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt förvarings avtalet till annan utan verkstadens skriftliga medgivande. Kunden ska se till att verkstaden har aktuella kontaktuppgifter för kallelse till däckskifte.

6. Uppsägning däckhotell särskilda villkor
Förvarings perioder: Sommar: 1 Maj – 31 Oktober– Vinter: 1 november – 30 april

Uppsägningsvillkor: Vid uppsägning av förvarings avtal skall detta ske senast 30 dagar före förvarings periods utgång. Uppsägning skall inkomma senast den 31/3 eller den 1/10 för respektive period. Sker uppsägning av avtalet senare debiteras full kostnad för nästkommande förvarings period. Vid uppsägning av förvarings avtal kan avhämtning av hjul ske tidigast tre (3) vardagar efter uppsägnings datum och senast sista arbetsdag för gällande förvarings säsong.

Vid ägarbyte: Den nya fordonsägaren ovillkorligen måste inhämta fullmakt från tidigare fordonsägare för avhämtning/utlämning av säsongs förvarade hjul.

Avhämtnings tider endast vardagar: Vardagar 08:00 – 16:00 (Lunchstängt 11:45 – 13:00.) Ej lördagar. Vänligen fyll alla fälten i formulären så att bokning kan genomföras. Registrering av uppsägning kommer inte att ske om datum, tid för avhämtning saknas.

Uppsägning av däckhotell kan du göra här.