Solna Bilteknik
Kontakta oss: 08-735 71 00

Garantier

18.Garanti
Verkstaden garanterar resultatet av arbetet under 12 månader efter det att uppdraget ar avslutats. Garantin upphör dock att gälla om fordonet dessförinnan har körts mer än 1000 mil. Försämras resultatet under garantitiden anses arbetet som felaktigt.Garantin gäller inte för senare ägare till fordonet.

Garantin gäller dock inte om:
a) verkstaden kan visa att det påtalade felet beror på en olyckshändelse eller en därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på kundens sida.
b) tjänsten har utförts provisoriskt eller om kunden p.g.a. osäkerhet om reparations-resultatet, blivit avrådd från att låta utföra tjänsten och detta har dokumenterats.
c) tjänsten utförts med material som kunden har tillhandahållit och felet kan hänföras till materialet.

Garantin omfattar inte: Arbeten av justeringskaraktär, exempelvis justering av framvagn, strålkastarinställning, glödlampornas livslängd, torkarblads livslängd, AC-/ECC-systemets funktion/täthet mellan servicetillfällena. För reservdelar och tillbehör har verkstaden samma ansvar mot kunden som aktuell leverantör lämnar i sina leveransbestämmelser. Om leverantörens åtaganden är av mindre omfattning än reparationsgarantin, ska kunden göras uppmärksam på detta. För lackering gäller 12 månaders garanti enligt MRFs bestämmelser för lackeringsarbeten, om de för garantin särskilda förutsättningarna är uppfyllda.

Vill kunden utnyttja garantin ska han reklamera felet till verkstaden så snart som möjligt och inom skälig tid. Reklamationen måste dock alltid göras inom angiven garantitid eller körsträcka. Görs inte detta förlorar kunden sin rätt att utnyttja garantin. För reservdelar är verkstadens ansvar mot näringsidkare begränsat till den garanti aktuell leverantör lämnat.

19. Tvist
Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till den kommunala konsumentvägledningen, sin motororganisation eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol.

20. Tredjepartskontroll
Kunden är härmed införstådd med att fordonet och det arbete som utförts av verkstaden-som i ett led i verkstadens kvalitetsarbete -kan komma att genomgå en kontroll av ett opartiskt kontrollföretag