Solna Bilteknik
Kontakta oss: 08-735 71 00

Reklamationer

14. Reklamation
Vill en konsument åberopa att tjänsten är felaktig bör han så snart som möjligt skriftligen reklamera felet till verkstaden som utfört arbete. En reklamation måste göras inom skälig tid efter det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än tre (3) år efter det att uppdraget avslutades. Reklamera konsumenten för sent förlorar han rätten att åberopa felet. Verkstaden åtar sig att så snart som möjligt behandla en inkommen reklamation.

Om ett fel uppkommer när fordonet finns på annan ort ska kunden ta kontakt med verkstaden för att samråda om vilka åtgärder som bör vidtas. Verkstaden är skyldig att ersätta kostnaden för en reparation eller annan åtgärd som kunden beordrat på annat håll endast om kunden först har kontaktat verkstaden, och denna inte har beaktat reklamationen trots att den har varit berättigad, eller om kunden p.g.a. särskilda omständigheter inte har kunnat nå verkstaden. Verkstaden har rätt att debitera kunden 1500 kr per påbörjad timme för besiktning eller liknande undersökning av fordonet, orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation. En näringsidkare ska skriftligen reklamera fel inom 14 dagar från det han upptäckt felet och kan inte reklamera senare än ett år efter avslutat uppdrag.

15. Påföljder vid fel
Verkstaden åtar sig att utan onödigt dröjsmål, efter det att kunden gett verkstaden tillfälle till det, kostnadsfritt på anvisad verkstad avhjälpa ett fel i ett utfört arbete. Åtagandet, som även inkluderar transportkostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för verkstaden i förhållande till felets betydelse för kunden. En kund får avböja avhjälpande om han har särskilda skäl till det.

Om verkstaden inte har avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har en konsument rätt till avdrag på priset, eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Konsumenten ska i normalfallet inte behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök från verkstaden för samma fel. Därefter har han rätt till prisavdrag eller hävning.En näringsidkare har rätt till prisavdrag vid väsentligt fel som inte avhjälps inom skälig tid och han har i normalfallet rätt till hävning efter tre avhjälpningsförsök.

16. Verkstaden ansvar för fordonet
Verkstaden ansvarar för att fordonet inte skadas medan det är inlämnat. Ansvaret övergår på verkstaden när fordonet har ställts på en av verkstaden anvisad plats och nycklarna har överlämnats. Verkstaden går fri från ansvar om den kan visa att skadan inte beror på försummelse från verkstadens sida. För föremål som är kvarlämnade i fordonet och inte hör till den normala utrustningen ansvarar verkstaden endast om ett särskilt avtal om detta har träffats.

Konsument är skyldig att vid inlämning av sitt fordon utföra okulär besiktning på plats och meddela verkstad om eventuella skador. Konsument bör begära okulär besiktning av fordonet tillsammans med behörig tekniker. Anmärkningar som inte föregås av okulärbesiktning tillsammans med behörig tekniker godkänns ej. Besiktnings kostnad är 250:-. Verkstadens ansvar upphör när fordonet har avhämtats och nycklarna har överlämnats till kunden eller när fordonet på kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och låst.”

17. Skadestånd
En konsument har under de i 31-34 § KTjL angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada, t.ex. utgifter och förluster, som han har drabbats av på grund av fel eller dröjsmål. Ersättning utgår dock aldrig för förlust i näringsverksamhet. Ersättning för att konsumenten inte har kunnat nyttja fordonet utgår inte om ett ersättningsfordon har ställts till förfogande. I annat fall utgår en ersättning som motsvarar de faktiska kostnaderna enligt försäkringsbolagens normer för stilleståndsersättning. En näringsidkare har rätt till skälig ersättning för utlägg om verkstaden har varit vårdslös. Verkstadens skadeståndsansvar är begränsat till sådana utlägg.